Your Pet, Our Passion.
De beste sprong van mijn huisdier

De beste sprong van mijn huisdier

Deel je leukste of grappigste foto of video en misschien win jij wel een plekje op de Purina wall of fame!

Het is officieel lente. We zijn er zeker van dat je huisdier zal springen van vreugde wanneer ze meer tijd met jou buiten doorbrengen.

Kijk of je deze momenten kunt vastleggen op foto's en deel ze via de 3 opties hieronder.

BELANGRIJK: Als je de netwerken kiest, vergeet ons dan niet te taggen met #PurinaBE.

Opties om je foto te uploaden

DISCLAIMER

We weten hoe graag huisdiereigenaren foto's maken van hun huisdieren! Hoewel we het geweldig vinden om al jullie geweldige foto's te zien, hebben we een aantal richtlijnen voor beeldmateriaal dat we op onze websites kunnen laten zien om ervoor te zorgen dat huisdieren gelukkig, gezond en plezierig zijn!

In lijn met onze richtlijnen en principes als huisdierverzorgingsbedrijf, kan Purina geen beelden gebruiken die de volgende niet-limitatieve lijst weergeven:

 • Verboden rassen of rassen die als gevaarlijk worden beschouwd.
 • Huisdieren die volgens ons in een ongezonde conditie verkeren of een ongezond gewicht hebben.
 • Huisdieren die een cosmetische ingreep hebben ondergaan om hun natuurlijke uiterlijk te veranderen (bijvoorbeeld afgeknipte oren of een gecoupeerde staart).
 • Huisdieren die tekenen van angst of ongemak vertonen. Huisdieren moeten er altijd comfortabel en gelukkig uitzien.
 • Alles wat als onhygiënisch kan worden beschouwd (bijvoorbeeld katten en honden op toonbanken, gezichten likken, enz.
 • Huisdieren die alleen gelaten worden met baby's of zeer jonge kinderen.
 • Huisdieren in omstandigheden die als onveilig of potentieel schadelijk kunnen worden beschouwd, inclusief met voorwerpen of voedsel dat schade kan veroorzaken (inclusief het gebruik van wurgkragen).
 • Elk ander beeld dat niet in overeenstemming is met onze richtlijnen en principes kan ook worden geweigerd.

Wedstrijdreglement “Purina – FotoWedstrijd 2025”

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Purina – FotoWedstrijd 2025 wedstrijd (de “Wedstrijd”) van Nestlé Belgilux NV waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 221, RPR Brussel - BE 0402.231.383 (hierna “Nestlé”). De wedstrijdvoorwaarden zijn te verkrijgen bij Nestlé België consumentenservice en zijn tevens te raadplegen op https://www.purina.be/nl/challenge/beste-dier-slaap (“Wedstrijdwebsite”).
 2. Nestlé behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nestlé daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of wijziging van de Wedstrijd zal door Nestlé bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De wedstrijdvoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de Deelnemers worden gewijzigd.
 3. Nestlé behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. Voorts kan Nestlé een deelname opschorten of annuleren in gevallen van verdacht gedrag. Onder ‘verdacht gedrag’ wordt verstaan (niet-limitatieve opsomming): poging tot omzeiling van het wedstrijdreglement, een verveelvoudiging van accounts, een buitengewoon winritme, het opzetten van een geautomatiseerd antwoordensysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van dezelfde identificatie/geregistreerd profiel, een poging om toegang te krijgen tot de servers, enz.

Deelname

 1. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.
 2. Medewerkers van Nestlé, anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, komen niet in aanmerking voor een prijs.
 3. Per naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 4. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven.
 5. Nestlé stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat de ouder/wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming verleent voor deelname aan de Actie. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd.

Wedstrijd

 1. De Wedstrijd loopt van du 01/01/2025 (8.00) tot en met 31/12/2026 (24.00). Deelname na 31/12/2026 24.00 is niet meer mogelijk.
 2. Om deel te nemen aan deze Wedstrijd, moeten de Deelnemers naar de Wedstrijdwebsite en vullen daar hun voornaam, achternaam en e-mailadres in en uploaden een foto van hun kat.
 3. De Deelnemers die rechtsgeldig ingeschreven zijn en die de leukste foto van hun kat uploaden worden door een interne jury van 5 Nestlé-medewerkers tot winnaar gekozen. Er worden in totaal 1 winnaar aangeduid.
 4. Op verzoek van een Deelnemer zal Nestlé aantonen hoe de aanwijzing van de winnaars heeft plaatsgevonden.
 5. De Deelnemer kan zich slechts 1 maal ten persoonlijke titel registreren en dus 1 maal kans maken om een prijs te winnen.

Prijzen

 1. In deze Wedstrijd worden de volgende prijzen toegekend: opname in de Puina Wall of Fame, voor de winnaar van de wedstrijd in zowel het Frans als het Nederlands.
 2. Ingeval van poging tot fraude of vals spelen, heeft Nestlé de mogelijkheid om de prijs, die krachtens deze Wedstrijd wordt toegekend, opnieuw in het spel te brengen. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook.

Privacy

 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De Deelnemers zijn akkoord dat (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Wedstrijd worden opgeslagen en verwerkt door Nestlé met inachtneming van de privacyverklaring van Nestlé, zoals vermeld op www.nestle.be.
 3. De door de Deelnemer in verband met de Wedstrijd aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met de hieronder vermelde consumentenservice. De Deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der Deelnemers kan worden opgenomen. Er bestaat voor de Deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Nestlé door het betreffende vakje op de Wedstrijdwebsite aan te vinken.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De Deelnemer verklaart en garandeert de auteur te zijn van de foto.
 2. Elke Deelnemer verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het recht op mededeling aan het publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals m.n. het auteursrecht.

Nestlé behoudt zich het recht voor om foto’s die ongepast worden geacht niet te publiceren of te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, worden volgende foto’s als ongepast beschouwd:

 • Foto’s die inbreuk maken op enig persoonlijkheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het recht op afbeelding van een derde;
 • Foto’s die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en m.n. op het auteursrecht;
 • Foto’s die reclame, verzoeken of referenties bevatten die geen verband houden met Nestlé of met deze Wedstrijd;
 • Foto’s die citaten/uitspraken bevatten die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Purina;
 • Foto’s die op eender welke manier eerrovend, beledigend, bedreigend, haatdragend, expliciet seksueel of racistisch zijn.

Tevens kan Nestlé naar eigen goeddunken iedere andere foto weigeren die zij ongepast acht in het kader van de Wedstrijd.

 1. De Deelnemer ziet ten opzichte van Nestlé af van elk recht op royalty’s voor het gebruik van de foto’s voor ongeacht welke doeleinden, in het bijzonder voor promotionele boodschappen en evenementen, met inbegrip van maar zonder zich te beperken tot de reproductie, de verdeling en de publicatie van de foto’s, alsook hun ter beschikkingstelling van het publiek onder ongeacht welke vorm en via eender welk medium (papier of elektronisch, internet, tv, radio, bioscoop, …), met inbegrip van aangepaste versies van de foto’s/zinnen.
 2. Het recht om de foto’s te gebruiken, wordt toegekend voor de duur van de wettelijke bescherming door het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Dit recht kan ook worden doorgegeven of afgestaan onder licentie aan derden en met name, en zonder zich hiertoe te beperken, aan dochterondernemingen van Nestlé, zonder enige beperking.
 3. Nestlé is niet beperkt in haar gebruik van de foto’s voorgesteld door de Deelnemers, maar ze garandeert dat de Deelnemers niet zullen worden voorgesteld in een slecht daglicht door het gebruik van hun foto’s door Nestlé. De Deelnemers zien af van het recht op het controleren of goedkeuren van het eindproduct, de videoclip, de reclameboodschap, het videoscript of de bijbehorende gedrukte producten.]

Aansprakelijkheid

 1. Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Wedstrijdwebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.
 2. Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Wedstrijd. Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Wedstrijd, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Nestlé is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

 1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Wedstrijdwebsite zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé. 
 2. Deze Wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de wedstrijdvoorwaarden of de (deelname aan de) Wedstrijd worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel. 
 3. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Wedstrijd of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:

De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nestlé afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 2 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 17/01/2024.